Anne Berit Påve Kristiansen

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.6 i Gáisi, Anne-Berit Påve Kristiansen! Anne-Berit er født og oppvokst i Tromsø. Hun bor nå på Senja, hvor hun jobber som sykepleier og reindriftsutøver. Anne-Berit brenner for kvinner i reindrifta og jobber for at de skal slippe å jobbe dobbelt for å klare seg økonomisk. Hun ønsker å heve kunnskapsnivået til barn og unge om reindrift og om sjøsamiske saker, der hvor begge deler er tilstede. Språket er også en hjertesak og at du har krav på å lære språket, uansett hvor i landet du bor. Anne-Berit er mot naturinngrep som er med på å skade livsgrunnlag i områder hvor det er reindrift. Anne-Berit er empatisk, rettferdig og for likestilling. Hun står på kravene og gir seg ikke så lett. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser at du er en ressurs for oss og ditt engasjement i det samiske samfunnet beriker og styrker oss. Sammen kan vi klare det vi setter oss som mål og vi skal klare det med deg på laget.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 6. saji evttohasain, Anne-Berit Påve Kristiansen!

Anne-Berit lea riegádan ja bajásšaddan Romssas. Son dál ássá Sáččás, gos son bargá buohccidivššárin ja boazodoallin. Anne-Berit váibmoáššit leat nissonat boazodilis ja son bargá dan ovdii ahte eai dárbbašivčče bargat guovtti sajis vai ruđalaččat birgejit.

Son áiggošii mánáid ja nuoraid diehtodási bajidit boazodili ja mearrasámi áššiid birra, doppe gos goappašagat leat lagas birrasis. Giellage lea váibmoášši ja ahte dus lea gáibádus oahppat giela, beroškeahttá gos riikkas dal ásažat.

Anne-Berit lea vuostá luondduduohtademiid mat bilidit eallinvuođu daid guovlluin gos lea boazodoallu. Anne-Berit lea empáhtalaš, vuoiggalaš ja doarju ovttadássásašvuođa. Son čuollá gáibádusaid ovddas iige vuollán nu álkit.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti atnit du resursan midjiide ja du áŋgiruššan sámi servodagas min riggudahttá ja nanne. Fárrolaga nákcešeimmet olahit min mihtu ja dan dahkat ovttas duinna.