Dette er vår nyhetsside. Her vil det fortløpende bli lagt ut nyheter om Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti, om dagsaktuelle ting, og selvfølgelig samisk politikk.!

Tromsø Samefolkets Parti er stiftet

Onsdag 1. september ble Tromsø Samefolkets Parti stiftet. Det nyvalgte styret på 4 medlemmer består av Odd Inge Sandberg som ble valgt som leder, Anna Ciucka Sjursen som nestleder, og styremedlemmer Gøran Stensrud og Jon Arne Jørstad.

Odd Inge Sandberg
Odd Inge Sandberg
Jon Arne Jørstad
Jon Arne Jørstad
Anna Ciucka Sjursen
Anna Ciucka Sjursen
Gøran Stensrud
Gøran Stensrud

Statens forvaltning av laksefiske må granskes

Samefolkets Parti mener at den statlige forvaltningen av både sjølaksefisket og fisket i Tana-vassdraget må granskes. Og her må Sametinget følge opp de initiativ som er tatt for en slik gransking.

Den statlige forvaltningen har fullstendig neglisjert tradisjonell kunnskap, men har i stedet innført sterke begrensninger i lokalbefolkningens fiskerett. Sjølaksefisket er nærmest utradert, bare et fåtall får drive dette tradisjonelle fisket i dag.

Fiske etter laks i sjø og elv er en av grunnpilarene i samisk kultur. Dette er en viktig næring for folk i fjord- og kystområder, og den sikrer bosetting og trivsel i samiske bygder som bruker elv og sjø for å skaffe seg et levebrød.

Språk, og særlig faguttrykk og språklige termer som er knyttet til denne nærings- og kulturutøvelsen, er bærende elementer i en levende samisk fangstkultur.
Samer har i alle år maktet å forvalte laksefisket med bakgrunn i tradisjonell kunnskap. Slik har laksebestanden vært beskyttet og har sikret grunnlaget for næring og kulter for kommende generasjoner i samiske områder. Man har kjent til predatorers trusler mot laksestammen og man har sørget for at det ble høstet på predatorene, for blant annet å hindre at de gjør for store innhogg i laksestammen.
I nyere tid har stadig flere ytre forhold bidratt til en sterkere belastning på villaksen. Ikke minst er det grunn til å tro at lakseoppdrett har hatt en svært negativ virkning. Det samme gjelder et stadig sterkere turistfiske og bifangst av laks fra den havgående flåte. Lokalbefolkningen har hatt liten eller ingen innflytelse på denne nye trusselen mot villaksen.

Ny monsterlinje fra Skaidi til Varangerbotn

Vil gjøre ubotelig skade på natur og miljø

En 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn, vil utløse omfattende utbygging av vindkraft og rasering av Finnmark. Det er drevet store og kostbare kampanjer for å overbevise det politiske miljø. I kraftlobbyen gjør man regning med at finnmarkingene skal være et lett bytte i deres kampanje. Fylket er tynt befolket, kommunene har små og derved svake administrasjoner, lobbyen finner velvillige politikere og en lite kritisk presse.

Porsanger, Nordkinn, Laksefjordvidda, Ifjordfjellet, Tana og Varanger vil bli berørt av den planlagte monsterlinja. Dette er landskapsområder som vil bli ødelagt av monsterlinjene. Linja vil åpne for nedbygging av hele Finnmark - og eksport av kraft sørover. Forsyningssikkerheten i Finnmark er ikke avhengig av 420 kV - det er tilstrekkelig med 132 kV.

Monstermastene og kraftlinjene er planlagt å sy sammen de sju vindkraftprosjektene som per i dag ligger i søknadsbunken til NVE. Tre andre alternativ i Porsanger og flere i Måsøy er også under oppseiling. Flere midlertidig avsluttede søknader vil nok dukke opp om 420 kv linja kommer. Finnmarks forsyningssikkerhet trenger ifølge Statnett ikke 420 kV, det er vindkraftspekulantene som trenger linja. 

På ekstraordinært kommunestyremøte i Karasjok den 12.05.2021, vedtok et enstemmig kommunestyre å motsette seg utbygging av Kv 420 linja fra Skaidi gjennom Porsanger kommune til Lebesby. Vedtaket slår ring om interessen til kommunens reindriftsutøvere og deres behov for beitearealer, blant annet i kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Lebesby.  

Porsanger kommune har vært under sterkt press, men vedtok 18.06.2020 i formannskapet at kommunen ikke ønsker å inngå intensjonsavtaler eller igangsetting av konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i Porsanger kommune. Kommunen ønsker heller ikke utbygging av Kv 420 linja. Landsstyret i SáB/SfP beklager sterkt at kommunestyret med et knapt flertall på én stemme har satt formannskapets vedtak til side og tillatt bygging av linja gjennom kommunen.

Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti (SáB/SfP) støtter Karasjok og Porsanger formannskaps motstand mot bygging av monsterlinjer og vindturbiner. Vi har ikke råd til miste mer av våre verdifulle arealer til nasjonale og utenlandske industribaroner som primært er opptatt av å hente ut profitt fra våre naturressurser.

Nytt landsstyre i Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti

Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti har avholdt landsstyremøte og valgseminar i Karasjok 18-20. juni, og valgt nytt landsstyre.

Her er det nye landsstyret!


Leder:        Birger Nymo, Oslo SfP

Nestleder: Inga Rávna Eira, Karasjok SfP

Styremedlemmer: 

Inger Anne Gaup,      Alta SfP
Kirsten Harila,           Nesseby SfP
Odd Inge Sandberg,  Gaisi valgkrets

Varamedlemmer: 

Kato Johansen,             Oslo SfP
Svein Arild Mienna,    Ávjovárri valgkrets
Simen Ellingsen Marjavara, Nesseby SfP
Robert Vars Gaup       Vesthavet valgkrets
Ingrid Frivold-Storli, Oslo SfP

Álta Sámeálbmot Bellodat/ Alta Samefolkets Parti

Álta Sámeálbmot Bellodat/ Alta Samefolkets Parti er vekket til live igjen. Lokalpartiet har hatt årsmøte og valgt nytt styre. Trivelig å ha Alta tilbake.


Her er det nye styret i Álta Sámeálbmot Bellodat/ Alta Samefolkets Parti


Leder:                      Klemet Anders N. Sara

Nestleder:               Merete Kurrak

Styremedlemmer: Mikkel N. M. Eira
                                  Solbjørg Kurrak
                                  Per Anders A. Sara

Program for SaB/SfPs 16 ordinære landsmøte i Karasjok 18 - 20. juni 2021. Landsmøtet avholdes på SápmiKo, Jeagilvármáđii 54. Samtlige delegater og seminardeltakere skal bo på Karasjok Camping.

16:00 - 16:30 Sak 1 Konstituering av landsmøtet

  • Godkjenning av delegater

Forslag til vedtak: Delegatfullmakter godkjennes

  • Valg av 2 møteledere
  • Valg av 2 sekretærer
  • Valg av 2 protokollunderskrivere
  • Valg av tellekorps på 3
  • Valg av redaksjonskomite
  • Fremlegging av resolusjonsforslag

16:30 - 16:45 Sak 2 Godkjenne innkalling saksliste og dagsorden

Forslag til vedtak: innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes

16:45 - 18:00 Sak 3 Årsberetning 2019 og 2020

Forslag til vedtak: 2019 og 2020 godkjennes

18:00 - 18:15 Pause

18:15 - 19:00 Sak 4 Regnskap 2019 - 2020

Forslag til vedtak: Rekneskap 2019 og 2020 godkjennes

19:45 - 19:15 Sak 5 Medlemskontingent

19:15 - 20:00 Sak 6 Handlingsplan og budsjett

Forslag til vedtak: Landsmøtet gir fullmakt til styret og behandle handlingsplan og budsjett.

Lørdag 19. juni

09:00 - 16:00 Valgseminar (eget program).

16:00 - 17:00 Pause

17:00 - 18:00 Sak 7 behandling av resolusjonsforslag

Søndag 20. juni

09:00 - 10:30 Sak 8 Valgprogram 2021

10:30 - 11:30 Sak 9 Valg

11:30 Avslutning og lunsj 


Styreleders ansvar for kritikkverdige forhold ved Samisk Hus i Oslo

Vi viser til leserinnlegg i Ságat i dag 15.06.2021. Her forsøker forfatterne å tåkelegge det saken dreier seg om.

Saken gjelder mistillit til styreleder med bakgrunn i en rekke uakseptable forhold rundt økonomistyring i Samisk Hus og kritikk fra brukerne av huset. Brukerne snakker om ukultur og noen snakker i media om trakassering som skal ha skjedd i tilknytning til Samisk Hus.

Leserinnlegget avslører i klartekst hvor kimen til trakassering og person karakteristikker ligger.

Innlegget latterliggjør representantene fra Oslo Samefolkets Parti som møtte på generalforsamlingen i egenskap av aksjeeiere. En av disse har angivelig ankommet «flybåren» til Oslo med aksjeloven i dokumentmappa. Ann Finbog blir utsatt for et rent karakterdrap og betegnes som både «frekk og umoralsk».

Underskriverne av leserinnlegget viser ingen vilje til samarbeid om å rydde opp i det som brukerne av huset betegner som en ukultur. Hele innlegget dreier seg om å ta vekk fokus fra det saken gjelder, nemlig brudd på aksjeloven og økonomiske disposisjoner som kan rammes av straffeloven. Vi tar kritikken fra brukerne på alvor og vi tar på alvor at vi representerer et aksjeselskap både i styre og generalforsamling.

 Vi gjør videre oppmerksom på at selskapsformen er bestemt av Sametinget, som er største eier og økonomisk bidragsyter. Om noen mener organiseringa ikke er god nok, kan dette tas opp med blant annet Sametinget eller i styre og generalforsamling.
Vi ser ingen grunn til ytterligere å kommentere innleggets innhold. Vi mener innholdet grenser til total uansvarlighet overfor styrets plikter til eiere og aksjeloven.
For vår del dreier dette seg ikke om politisk krangel, det dreier seg heller ikke styreleder som person. Derimot er det tale om hans opptreden som styreleder og de økonomiske disposisjoner vedkommende har utført i egenskap av styreleder.
Saken gjelder heller ikke om en styreleder som har «snublet», men om uakseptable forhold som har pågått over lang tid. Og tilgivelse søker man vanligvis om i kirkelige eller andre åndelige fora og heller sjelden i aksjeselskapenes generalforsamlinger.
Vi opptrer ikke som politikere, verken i selskapets styre eller på generalforsamlinger. Vi opptrer i tråd med det som kreves av oss som styrerepresentanter og det ansvar vi har overfor aksjeloven og ivaretakelse av selskapets interesser.
Vi skylder brukerne av huset å gi dem et bedre tilbud, vi skylder det samiske samfunnet å rydde opp i uakseptable forhold rundt en institusjon som skal være et felles møtested for oss alle.

Kárášjohka 16.06.2021.
Ann Finbog, leder Oslo SáB/SfP
Birger Nymo, styremedlem Sámi Viessu/Samisk Hus Oslo AS
Bjarne Store-Jakobsen, repr. i generalforsamling for aksjonær Oslo SáB/SfP. 

Unjarga SáB/ Nesseby SfP

Mielláhttučoahkkin vuossárgga geassemanu 14. b. ráđđevisttis, vuollin čoahkkinlánjas, d: 18:00. 

Áššit: 
Riikkačoahkkin Kárášjogas geassemánu 18-20.b. d: 16:00. 
Válljet sáttatolbmuid ja evttohusat stivrii ja riikkačoahkkin áššit. Bures boahtin.

Medlemsmøte førstkommende mandag 14. juni kl. 18:00, på rådhuset, møterommet i 1. etasje. 

Saker til behandling: 

Valg av utsendinger til landsmøte, 

Forslag på valg av nytt landsstyre 

Forslag til saker som skal behandles på landsmøtet. 18 -20. juni. 
Landsmøtet starter fredag 18.juni kl. 16:00. 

Velkommen. Styreleder i USáB/SfP.

Konsultasjon - er det nå vi skal heve glasset?

Stortinget har i dag vedtatt å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og berørte samiske interessenter i saker som kan påvirke samiske interesser. Denne plikten gjelder både for stat, kommune og fylkeskommune.

Å konsultere er å søke råd, men spørsmålet er om det offentlige Norge vil følge rådene de får fra samiske interessenter i enkeltsaker, eksempelvis gedigne industrianlegg som raserer naturen og er til stor sjenanse for reindriften? Vil staten ta hensyn til lokale fiskerier langs vår langstrakte kyst, og de mang fjordområdene våre?

Såkalte konsultasjoner (møter) mellom Sametinget og staten har foregått over lang tid. Det samme gjelder for kommuner og fylker. Resultatene så langt egner seg så visst ikke til å heve glasset. Forskjellen fra tidligere konsultasjoner er at det nå er en lovpålagt handling som inkorporeres i sameloven, og skal gjennomføres

Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti skal ikke felle noen dom over den lovpålagte konsultasjonsplikten, men vil avvente å se hvordan praksis blir, og hvor mye verdt våre råd er i møte med stat-, fylke- og kommunesektoren, eller for den del, private næringsinteresser. Kanskje ville det være bedre med et reelt lovpålagt samarbeidsregime mellom de involverte parter i konfliktsaker?

La oss vente og se.

Landsmøte!

meálbmot Bellodat/Samefolkets Parti avholder sitt 16. ordinære landsmøte 18 - 20. juni 2021 i Karasjok. I forbindelse med landsmøtet avholdes det også et valgseminar lørdag 19. juni. Landsmøtet vil avholdes i lokalitetene til SápmiKo. 

Nærmere informasjon med program for landsmøtet og valgseminaret vil komme etterhvert.

Innmelding i valgmanntallet

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Innmelding via internett
For å melde deg inn via internett må du logge inn med ID-portalen/MinID. Du kan også skrive ut innmeldingsskjema, fylle det ut manuelt og sende det til Sametinget pr. post.

Fristen for å melde deg inn i valgmanntallet for å stemme ved Sametingsvalget 2021, er 30. juni.