Vedtekter Sámeàlbmot Bellodat/Samefolkets parti

Vedtekter Sámeàlbmot Bellodat/Samefolkets parti

§ 1 Navn

Samefolkets Parti (SfP) lokallag og fylkesparti skal fortrinnsvis bruke kommunenavn/fylkesnavn foran partinavnet Samefolkets Parti (SfP).

§ 2 Formål

Samene er et urfolk i Norge. Ut fra denne kjensgjerning vil SfP arbeide for samenes felles rettigheter til land og vann, for samenes rettigheter til en økonomisk og sosial trygghet og retten til kulturell og felles utvikling på våre egne premisser.

SfP vil arbeide for å styrke samenes fellesskap, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og fremme mellomfolkelig forståelse og fredelig sameksistens mellom samer og andre folk.

§ 3 Medlemskap

Enhver som godtar formålsparagrafen kan være medlem av SfP. Medlemmer i partiet kan ikke være medlemmer i andre politiske partier. Betalt medlemskap gir valgte delegater, tale-, forslags- og stemmerett. Det kan søkes om direkte medlemskap til partiet. Direkte medlemskap kan gi tale- og forslagsrett på landsmøtet. Utmeldelse må skje skriftlig til lokalpartiet eller til landsstyret.

§ 4 Alminnelige bestemmelser

1. Medlemskap i SfP forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål.

2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak.

3. Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til tillitsverv og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap. Oppstår det tvil om valgbarhet, skal kvittert medlemsbevis fremvises hvor betalingsdato fremgår.

§ 5 Medlemskontingent

Medlemskap betales via de lokale partilag. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Lokallagene skal til enhver tid føre medlemsoversikt. SfP´s lokallag betaler en årskontingent hvis størrelse fastsettes av SfP´s landsmøte. Årskontingenten beregnes pr. medlem i lokallaget ved årsskifte, og betales innen 1. mars påfølgende år.

Kontingent for direkte medlemskap fastsettes til to ganger ordinær kontingent.

§ 6 Æresmedlemskap

Landsmøtet kan hedre medlemmer eller andre ved å tildele den/de æresmedlemskap. Begrunnet forslag fremmes for landsmøtet. Landsmøtet vedtar kriterier for tildeling.

§ 7 Lokallag

Lokallaget skal dekke et geografisk område. Betalende medlemmer har tale-, forslags-, og stemmerett. Lokallaget ledes av et styre på minimum tre medlemmer med varamedlemmer. Styret bør være representert jevnt fordelt av begge kjønn.

Lokalpartiet skal avholde ordinære årsmøter innen utgangen av april. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes ut en uke før møtet.

Stemmeberettiget ved lokalpartiets årsmøte må være registrert og kunne dokumentere at de minst har vært medlem 4 uker før innkalling til lokalpartiets årsmøte. Da først har de alle rettigheter. Ellers kun tale- og forslagsrett og ikke stemmerett.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett
 4. Handlingsplan
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styre med leder, nestleder, varamedlemmer samt revisor.

Styret kan fremme saker til årsmøtet på eget initiativ.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som står i innkallingen.

Lokallag sender søknad om opptak som medlem i partiet til landsstyret. Søknaden vedlegges rapport om antall betalende medlemmer i lokallaget samt

tillitsvalgte. Nye lokallag får fulle rettigheter i partiet og partiets landsmøte basert på medlemstall per 31. desember året før. I mellomtiden kan lokallag under stiftelse delta med to observatører på partiets, eventuelt fylkespartiets landsmøte/årsmøte.

§ 8 Fylkesparti

I fylker der partiet deltar ved fylkestings- og/eller stortingsvalg skal partiet ha fylkesparti. Landsstyret er fylkesparti inntil annet er bestemt. Landsstyret kan på eget initiativ fremme saker og opprette komiteer og utvalg, og sende saker ut på høring til lokallagene i det fylket det gjelder.

§ 9 Sametingsvalget

SfPs lokallag skal etablere valgstyrer i de kretser der partiet stiller til valg. I de kretser der partiet har flere lokallag, skal hvert enkelt lokallag utpeke sine representanter etter forholdstall basert på medlemstall året før valgåret.

I de kretser der SfP stiller lister, skal det stilles rene SfP-lister.

Landsstyret har gjennom sin myndighet gitt av landsmøtet, funksjon som nasjonalt valgstyre, og ansvar for valget på nasjonalt nivå, og støtte valgarbeidet på kretsnivå. Ved tvistetilfeller er det opp til det sentrale valgstyret å fatte beslutning om hvilken liste som representerer SfP i hver enkelt krets.

Det vises for øvrig til SfPs regler for nominasjonsarbeid.

§ 10 Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i Samefolkets Parti velges blant medlemmene. De som har hatt tillitsverv, kan nekte å påta seg verv for like lang tid som vedkommende har hatt tillitsverv. Hvert medlem skal vise lojalitet til Samefolkets Parti. Tillitsvalgte i SfP kan ikke være tillitsvalgte i konkurrerende partier.

§ 11 Landsstyret

Landsstyret består av leder, nestleder og 3 (tre) styremedlemmer samt 5 (fem) nummererte varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges for 2 år. Landsstyret har stemmerett under landsmøtet, men ikke under behandlingen av årsmelding og regnskap. SfP´s parlamentariske leder i Sametinget tiltrer landsstyret som ordinært medlem.

Landsstyret skal:

 • Lede partiet mellom landsmøtene
 • Gjennomføre landsmøtets vedtak
 • Gjennomføre partiets politikk iht. den vedtatte handlingsplanen
 • Utnevne utvalg til visse oppgaver etter behov
 • Ha ansvar for partiets økonomi
 • Innkalle og forberede saker til landsmøtet

§ 12 Landsmøte

Samefolkets Partis høyeste organ er landsmøtet, som avholdes annet hvert år innen utgangen av året. Lokale partier velger representanter til landsmøtet og får to delegater for de første 10 medlemmene, deretter 1 delegat i tillegg for hvert påbegynte 10. medlem. Betalt medlemskontingent for året før landsmøtet, danner grunnlaget for utregningen av antall delegater til landsmøtet. Direkte medlemskap gir ikke delegater til landsmøtet.

Lokallagene skal innbetale en egenandel pr. delegat til partiets sentrale ledd. Egenandelen skal være på minimum 500 kroner.

Landsmøtet kunngjøres 60 (seksti) dager før avholdelse.

Innkalling med saksliste sendes lokale partier senest 4 (fire) uker før landsmøtet.

Saker til behandling skal være styret i hende 3 (tre) uker før landsmøtet. Vedtak fattes med flertall dersom ikke noe annet kommer fram i vedtektene.

Saksliste til landsmøtet:

1. Godkjenne fullmakter

 1. Godkjenne saksliste/ dagsorden
 2. Konstituering av landsmøtet
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Medlemskontingent
 6. Handlingsplan og budsjett
 7. Innkomne saker
 8. Valg:

- Landsstyret med leder og nestleder, tre styremedlemmer, og fem

varamedlemmer i rangert rekkefølge. Landsstyret konstituerer seg selv.

- valgkomité med 3 personer. Landsmøtet velger leder

- utvalg etter behov

Landsstyret kan fremme saker til landsmøtet på eget initiativ.

§ 13 Ekstraordinært landsmøte

Landsstyret eller minst 2/3 av medlemmene kan kreve innkalling til ekstraordinært landsmøte.

Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 30 dagers varsel og behandler kun de saker som står i innkallingen.

§ 14 Vedtektsendring

SfPs vedtekter kan bare endres av landsmøte med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer kan fremmes av landsstyret eller fremkomme som følge av krav fra SfPs lokallag. Slike krav om endring av SfPs vedtekter må sendes SfPs styre senest 5 (fem) uker før landsmøtet. Landsstyret sender innkomne forslag til vedtektsendringer til lokallagene sammen med innkalling og saksliste. Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter landsmøtet.

§ 15 Eksklusjon

Medlemmer som bryter vedtektene, kan landsstyret ekskludere fra partiet. Medlemmer som på annen måte skader Samefolkets Parti, kan landsstyret også avskjedige fra partiet. Vedtaket kan påklages til landsmøtet. Et avskjediget medlem kan ikke kreve medlemskontingenten tilbakebetalt.

§ 16 Ikrafttredelse

Vedtektene vedtatt på landsmøte 7. november 2004, og endret på landsmøtet 11-12. oktober 2008, landsmøtet 1-2. desember 2012 og landsmøtet 8-9. juni 2019 trer i kraft når disse er endelig vedtatt, jfr. §14.Skriv inn tekst her