SáB/SfPs regler for nominasjonsarbeid

Regler for nominasjonsarbeid i Samefolkets Parti (SáB/SfP) ved sametingsvalg og så langt de passer ved valg til kommunestyre. Vedtektene gjelder fra det tidspunkt landsmøtet har vedtatt reglene.

§ 1 Organisering av valgarbeidet

1.1 SáB/ SfPs lokallag skal etablere valgstyrer i de kretser der partiet stiller til valg. Utpeking av valgstyrets medlemmer skal skje på lokalpartiets årsmøte året før valgåret. I de kretser der partiet har flere lokallag, skal hvert enkelt lokallag utpeke sin(e) representant(er) etter forholdstall basert på medlemstall året før valgåret. Dersom årsmøte ikke kan avholdes, kan styret i lokallaget utpeke valgstyrets medlemmer.

1.2 SáB/ SfPs valgstyrer har ansvar for at SáB/ SfP stiller lister til sametingsvalget. SáB/ SfPs valgstyrer skal sikre at det kun er en SáB/ SfP liste i hver krets. I de kretser der SáB/ SfP stiller lister, kan det stilles egne lister, eller samarbeidslister.

1.3 Landsstyret har gjennom sin myndighet gitt av landsmøtet, funksjon som nasjonalt valgstyre, og ansvar for å planlegge valget på nasjonalt nivå, herunder utarbeide nasjonalt valgprogram og støtte valgarbeidet på kretsnivå. Ved tvistetilfeller er det opp til det sentrale valgstyret å fatte beslutning om hvilken liste som representerer SáB/ SfP i hver enkelt krets.

§ 2 Samarbeid med andre grupperinger

2.1 Valgstyret i kretsen kan vedta å stille liste i samarbeid med andre når en ut fra lokale forhold finner at SáB/ SfP er bedre tjent med et slikt samarbeid.

2.2 Landsstyret kan overfor landsmøtet foreslå at SáB/ SfP samarbeider med en eller flere grupperinger på nasjonalt nivå. Landsmøtet fatter beslutning om forutsetningene for et slikt samarbeid. Valgstyrene i enkeltkretser skal dog kunne reservere seg mot samarbeid med andre grupperinger dersom en ønsker å stille rene SáB/ SfP-lister. Valgstyrene i enkeltkretser skal sende inn en skriftlig begrunnelse for listevalg til det sentrale valgstyret.

2.3 Ved samarbeid med andre gruppering skal listearbeidet som hovedregel foregå etter SáB/ SfP's regler. Eventuelle avvik fra dette må avklares i dialog med det sentrale valgstyret.

§ 3 Formalia

3.1 Valgstyret i kretsen har ansvar for at valglista oppfyller formelle krav, herunder at det utpekes en listeansvarlig (gjerne toppkandidaten) og at listeforslaget leveres inn til valgmyndigheten innen fristen som oppgis i kapittel 2 i sameloven med tilhørende forskrifter.

3.2 Dersom det er opplagt at valgstyret ikke vil kunne gjennomføre dette kan lokallagene eller det sentrale valgstyret overta oppgavene.

§ 4 Nominering

4.1 Valgstyret er også nominasjonskomité. Valgstyret i enkeltkretser skal overfor nominasjonsmøtet fremme forslag til valgliste med minimum 9 navn i henhold til de krav som fremkommer i kapittel 2 i sameloven med tilhørende forskrifter. Forslaget skal som hovedregel legges fram av valgstyrets leder senest ved nominasjonsmøtet begynnelse.

4.2 Medlemmer av valgstyret kan nomineres på lista.

§ 5 Nominasjonsmøte

5.1 Valgstyret innkaller til nominasjonsmøte med 14 dagers frist. Innkalling skal skje ved annonsering i lokalavis, eller på annen behørig måte.

5.2 Nominering av kandidater til valglista skal skje på åpent nominasjonsmøte, hvor alle medlemmer av SáB/ SfP eller den gruppering en samarbeider med i kretsen, har møte-, forslag- og stemmerett. Med SáB/ SfP-medlemmer menes medlemmer som har betalt årskontingent pr. 31.12 året før valgåret.

5.3 Nominasjonsmøtet åpnes av valgstyrets leder eller en annen i dennes sted. Nominasjonsmøtet vedtar selv hvorvidt tilhørere og presse kan være tilstede.

5.4 Dersom ikke nominasjonsmøtet lykkes i å fastsette en liste kan møtet vedta å innkalle til nytt nominasjonsmøte eller overlate til valgstyret å fastsette endelig liste.

5.5 Det skal føres protokoll for møtet. Protokollen skal minimum inneholde:

  • Navn på lista som det nomineres kandidater til.

  • Tid og sted for møtet og evt. tidligere møter.

  • Når og hvordan møtet ble innkalt.

  • Antall deltakere, herunder SáB/ SfP-medlemmer, med stemmerett som deltok på møtet.

  • At nominasjonsmøtet er informert om SáB/ SfP's listeregler.

  • Vedtak som treffes, med opplysning om stemmetall.

  • Listeforslaget, slik det ble fastsatt av nominasjonsmøtet, og/eller:

  • Fullmakt til valgstyret å fastsette endelig valgliste.

Protokollen skal underskrives av møteleder og alle møtedeltakere. Disse er også offisielle forslagsstillere. Når det er færre enn 15 møtedeltakere skal valgstyret innhente flere underskrifter i henhold til sameloven med tilhørende forskrifter.

§ 6 Krav til valglista

6.1 Blant alle navnene på listen skal det være minst 40 % av hvert kjønn. SáB/ SfP har som mål at minst 40 % av toppkandidatene skal være kvinner. Det er valgstyrenes plikt å se til at dette målet nås. Landstyret skal bistå valgstyrene i nominasjonsprosessen slik at målet oppnås.

6.2 Listeforslaget skal ha en kvinne og en mann på de to øverste plassene. Det skal om mulig være en ungdomsrepresentant blant de tre øverste.

§ 7 Endelig valgliste

7.1 Valgstyret kan fastsette endelig forslag til valgliste når det er bestemt av nominasjonsmøtet.

7.2 Valgstyret kan foreta supplering av valglista, fortrinnsvis fra samme lokallag, dersom kandidater faller ut mellom nominasjonsmøte og frist for innlevering av listeforslag.

7.3 Valgstyret skal sørge for at lista har tilstrekkelig antall underskrifter fra forslagsstillere i henhold til sameloven med tilhørende forskrifter og at forslaget sendes valgmyndigheten innen fristen.

§ 8 Endring eller opphør av reglene

9.1 Endring eller opphør av disse regler kan vedtas av landsmøtet med absolutt flertall. I tilfeller med pågående endringer av valgordning til sametingsvalget, kan det sentrale valgstyret justere regelsettet mot krav som fremkommer i sameloven med tilhørende forskrifter hvis disse endringene trer i kraft mellom et landsmøte og sametingsvalget den respektive perioden.