Berit Louise Utsi

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.4 i Gáisi, Berit Louise Utsi !Berit Louise er født og oppvokst i Máze/Masi. Bodd i Karasjok, Oslo og Bergen og bor nå i Tromsø. Hun jobber som overlege i psykiatri ved UNN-Tromsø. Berit Louise mener at et godt oppvekstmiljø uten vold og rus, fremmer både psykisk og somatisk helse. Hun ønsker derfor at spesifikke tiltak rettes mot skoler med samisk ungdom i forhold til rus og mobbing. Berit Louise mener det er viktig å rette søkelyset mot helsevesenet og manglende tiltak for samisktalende pasienter. Berit Louise er også opptatt av at bærekraftig forvaltning av naturressurser og beskyttelse av primærnæringene i Sápmi må være prioritert i Sametingets arbeid. Berit Louise er empatisk, solidarisk og mener at alle er like mye verdt uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser deg som en viktig ressurs i jobben vi har foran oss med å oppnå representasjon på Sametinget. Med din kunnskap og evne til å samle mennesker, ser vi lyst på valgkampen.Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 4. saji evttohasain, Berit Louise Utsi!

Berit Louise lea riegádan ja bajásšaddan Mázes. Son lea ássan Kárášjogas, Oslos ja Bergenis ja ássá dál Romssas.

Son bargá psykiatriija váldodoavttirin UNN-Romssas. Berit Louise oaivvilda ahte buorre bajásšaddanbiras veahkaválddi haga, ovddida sihke psyhkalaš ja somáhtalaš dearvvasvuođa. Son danne dáhtošii ahte vissis doaimmat gárrenmirkkuid ja givssideami ektui galget leat skuvllain main leat sámi nuorat.

Berit Louise mielas lea dehálaš giddet fuomášumi dearvvasvuođadoaimmahahkii ja váilevaš doaimmaide sámegiel divššohasaide. Berit Louise mielas maid galggašii leat guoddevaš hálddašeapmi luondduriggodagaide ja vuođđoealáhusaid suddjen Sámis fertešii leat vuoruhuvvon Sámedikki barggus.

Berit Louise lea empahtalaš, solidáralaš ja oaivvilda ahte buohkat leat seamma árvosaččat beroškeahttá gii lea ja gos boahtá. Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti atnit du dehálaš resursan dan barggus mii mis lea ovddabealde olahit ovddastumi Sámedikkis. Du máhtuin ja gálggain čohkket olbmuid galggašii válgagiččuin mannat bures.

Illudat duinna ovttasbargat.