Bjarne Store Jakobsen

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.1 i Nuortagouvvlu válgabirre/Østre Valgkrets, Bjarne Store-Jakobsen! Bjarne er født i en husgamme i Karlebotn/Stuorravuotna i Nesseby/Unjárgga. Oppvokst i Njiđgu/Vesterelv. Bor nå i Nesseby/Unjárgga. Bjarne er kjent som sameaktivist og en forkjemper for urfolksrett verden over. Urfolksrett, miljøvern og aktivisme lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktige saker for Bjarne. Han ledet sultestreiken under Alta- kampen, som varte i over 30 dager. Kvinneaksjonen på Statsminister Gro Harlem Brundtland sitt kontor var en integrert del av sultestreiken i januar/februar 1981. Disse aksjonene vakte oppsikt nasjonalt og internasjonalt og sikret at kommisjonsarbeidet omkring samiske rettigheter til land og vann ble gjennomført, og sørget for at samiske interesser og rettigheter ble anerkjent. Fiskeripolitikk og trygging av bosetting i kyst-og fjordstrøk er også en av Bjarnes hjertesaker i politikken. Bjarne er aktivist og en pådriver i kampen for det samiske folkets rettigheter. Han er kunnskapsorientert, god til å planlegge og gjennomføre det han setter seg som mål. Bjarne er inkluderende og god til å trekke til seg folk. Han er direkte, sier hva han mener og står for det. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti synes det er godt å ha en frontfigur med på laget. Med din store arbeidskapasitet, din evne til å få folk med på laget og din humor ser vi frem til en morsom, lærerik og målrettet valgkamp. Med deg når vi målet vårt. Representasjon på Sametinget fra Nuortagouvllu válgabirre/Østre Valgkrets !


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Nuortaguovllu válgabiire 1. saji evttohasain, Bjarne Store-Jakobsen!

Bjarne lea riegádan goađis Stuorravuonas Unjárggas. Bajásšaddan Njiđggus ja ássá dál Unjárggas. Bjarne dovdat sámeaktivistan ja áŋgiruššin eamiálbmotvuoigatvuođaid ovddas miehtá máilmmi. Eamiálbmotvuoigatvuođat, birasgáhtten ja aktivisma báikkálaččat, nationalaččat ja riikkaidgaskasaččat leat dehálaš áššit Bjarnii. Son jođihii Álttá-akšuvnna nealgudanstreaikka, mii bistii badjel 30 beaivvi.

Nissonakšuvdna stáhtaministara Gro Harlem Bruntland kantuvrras lei oassi nealgudeamis 1981 ođđajagimánus/guovvamánus. Dát akšuvnnat begge riikkas ja riikkaidgaskasaččat ja sihkkaraste ahte komišunbargu sámi vuoigatvuođaid hárrái eatnamiidda ja čáziide čađahuvvo ja fuolahii ahte sámi beroštumit ja vuoigatvuođat dohkkehuvvo. Guolástuspolitihkka ja sihkkarastit ássama riddo- ja vuotnaguovlluin lea Bjarnes maiddái okta váibmoáššiin. Bjarne lea aktivista ja sámi álbmoga vuoigatvuođaid rahčamušaid duvdi. Son lea máhtolaš, čeahppi plánet ja čađahit mihtuidis.

Bjarne lea fátmmasteaddji ja čeahppi geasuhit olbmuid. Son lea njuolggočuolat, dadjá maid oaivvilda ja doallá das.

Sámeálbmot Bellodagas lea buorre go mis lea njunušolmmoš. Barggánis, geasuheaddji ja leaikkastalli olmmožin min gaskkas illudat somás, oahppavaš ja ulbmillaš válgagižžui. Duinna mii olahat mihttudeamet. Nuortaguovllu válgabiire ovddasteaddji Sámedikkis!