Ina Kristin Dalseng

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 7 i Davviguovlli/Nordre Valgkrets, Ina Dalseng! Ina er født og oppvokst i Kárášjohka/Karasjok og bor nå i Áltá/Alta. Ina er opptatt av at det samiske skal bli mer synlig i hverdagen. Hun brenner for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår. Samiske barn og unge skal ha et helhetlig tilbud i - og på samisk hjemme, på skolen og i fritiden. Ina ønsker også at det blir lagt til rette for rekruttering av samiskspråklige ansatte i de fleste tjenester i kommunen. Bare slik sørger man for inkludering og samhold i det samiske samfunnet. Ina er uredd, standhaftig og modig. Hun er kunnskapsorientert og vil at samisk språk skal være likestilt med det norske. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti synes at du er med på å gjøre lista vår helhetlig, spennende og vel verdt å stemme på. Du utgjør en forskjell og sammen vil vi oppnå det vi jobber for. Representasjon på Sametinget i Davviguovlli!


Ina Kristin Dalseng
Ina Kristin Dalseng

Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Davviguovllu válgabiire 7. saji evttohasain, Ina Dalseng!

Ina lea riegádan ja bajásšaddan Kárášjogas ja ássá dál Álttás.

Ina mielas galggašii sámevuohta árgabeaivvis oidnot eanet.

Su váimmu lahka lea dat ahte mánáin ja nuorain galggašii leat buorre bajásšaddandilli. Sámemánáin ja - nuorain galggašii leat ollislaš fálaldat sámegillii ja sámegielas, skuvllas ja astoáiggis.

Ina dáhtošii ahte láhččojuvvo dilli nu ahte sámegielat bargit bestejuvvojit gieldda eanaš bálvalusaide. Dušše dán láhkai fuolahuvvo sámi servodagas searvevuohta ja ovttasdoaibma.

Ina lea jállu, ceavzil ja arvil.

Son lea diehtoáŋgir ja dáhtošii sámegiela ja dárogiela leat ovttadássásažžan.

Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti mielas dagat don min listta ollislažžan, miellagiddevažžan ja jienastanvearan. Don leat doaibmil ja ovttas olahat dan maid áiggošeimmet. Davviguovllu ovddastumi Sámedikkis.