Inger Anne Gaup

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.4 i Davviguovlli/Nordre Valgkrets, Inger Anne Gaup! Inger Anne er født og oppvokst i Kautokeino, har bodd i Tromsø og bor nå i Áltá/Alta. Inger Anne er universitetslektor ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun har bred erfaring innenfor samisk skole og har bl.a. vært med i læreplanutvikling i flere runder. Inger Anne har initiert opprettelsen av den samiske lærerorganisasjonen NetSam, en viktig arena og møteplass for samisklærere i hele Sápmi. Hun mener at skolen er den viktigste bidragsyteren for å ivareta samisk språk også i fremtiden. Rekruttering av samiske lærerstudenter, gode arbeidsvilkår og utvikling av samisk læremateriell er også noe hun brenner for. Inger Anne ønsker mer åpenhet og kunnskap om psykiske vansker, spesielt blant unge. Hun mener økt oppmerksomhet i skolen og samfunnet generelt vil føre til mer aksept for unges psykiske helse. Inger Anne er engasjert, arbeidsom, kunnskapsorientert og problemløsende.Hun er inkluderende, glad og humoristisk. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at du vil være en viktig ressurs for oss. Med din erfaringsbakgrunn er du en stor styrke for lista, og vi ser fram til en valgkamp med humor, kunnskap og masse latter. Sammen vil vi nå målet vårt; representasjon i Davviguovlli.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Davviguovllu biire 4. saji evttohasain Inger Anne Gaup!

Inger Anne ea riegádan ja bajásšaddan Guovdageainnus, lea ássan Romssa gávpogis ja ássá dál Álttás. Inger Anne lea UiT, Norgga árktalaš universitehta universitehtalektor. Sus lea govda vásáhus sámi skuvlla doaimmain ja lea ee. leamaš máŋgga vuorus mielde oahppoplánaovddideamis.

Inger Anne lea vuolggahan sámi oahpaheaddjisearvvi NetSam, dehálaš lávdi ja deaivvadanbáiki miehtá Sámi oahpaheaddjiide, Su mielas lea skuvla dat deháleamos veahkki sámegiela áimmahuššamii boahtteáiggisge. Sámi oahpaheaddjistudeanttaid besten, buorit bargoeavttut ja sámi oahpponeavvuid ovdánahttin leat maiddái sus lahka váimmu.

Inger Anne dáhtošii eanet rabasvuođa ja máhtu psyhkalaš váttuid hárrái, áinnas nuoraid gaskkas. Son oaivvilda ahte jus livččii eanet fuomášupmi skuvllas ja servodagas dán birra, de dohkkehuvvošii nuoraid psyhkalaš dearvvasvuohta buorebut olbmuid gaskkas. Inger Anne lea doaimmalaš, barggán, diehtoáŋgir ja čuolbmačoavdi.

Son lea fátmmasteaddji, movtta ja leaikái.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti diehtit mii ahte leat midjiide nana resursan. Du vásáhusduogážiin leat listii nana givrodahkan, ja illudat válgagižžui leaikkain, máhtuin ja reaškkasiin. Ovttas mii olahat mihttudeamet; ovddastumi Davviguovllus.