Klemet Ingolf Kildedam

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 10 i Ávjovárri, Klemet Ingolf Kildedam! Klemet Ingolf er født og oppvokst i Kárášjohka/Karasjok og bor fortsatt her. Klemet Ingolf er opptatt av at språket skal styrkes-og bevares og at alle skal ha mulighet til å få opplæring i-og på samisk. Han er også opptatt av utmarksnæringen og at man høster av det overskuddet naturen gir. Klemet Ingolf jobber også for at reindrifta skal ha gode levevilkår. Klemet Ingolf er en rettferdig og solidarisk mann. Han er samfunnsengasjert og ønsker at alle skal ha like vilkår. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad for at også seniorene er representert på våre lister. De som har levd et liv og har et erfaringsgrunnlag som kommer oss og folket til gode. Med deg på laget styrkes vår sjanse til representasjon på Sametinget fra Ávjovárri.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 10. saji evttohasain, Klemet Ingolf Kildedam. Ingolf lea riegádan, bajásšaddan ja ássá Kárášjogas. Ingolf berošta das ahte giella galgá nannejuvvot ja seailluhuvvot ja ahte buohkat beasašedje oahpahuvvot sámegillii ja sámegielas. Su váimmu lahka lea maiddái meahcceealáhus ja ahte viežžá luonddus dan maid dat liiguda. Ingolf bargá maiddái dan ovdii ahte boazodoalus galggašedje leat buorit birgeneavttut. Ingolf lea rehálaš ja solidáralaš almmái. Son lea servodatberošteaddji ja dáhtošii buohkaide seamma eavttuid. Sámeálbmot Bellodagas leat ilus go maiddái seniorat leat min listtain ovddastuvvon. Eallilan olbmot ja sin vásáhusat leat midjiide ja álbmogii buorrin. Duinna min searvvis nannejuvvo min vejolašvuohta beassat Ávjovári ovddasteaddjin Sámedikkis.