Merete Kurrak

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 2 i Davviguovlli/Nordre Valgkrets, Merete Kurrak! Merete er født og oppvokst i sjøsamebygda Rafsbotn i Alta kommune og bor nå i Apanes i Alta kommune. Mor kunne samisk, men var et av ofrene for den harde fornorskningspolitikken, og snakket ikke samisk til sine barn. Merete føler at språket ble stjålet fra henne, men er nå i voksen alder i ferd med å ta det tilbake. Hun har også fått seg sin første kofte. Merete mener at alle barn og unge skal ha tilbud om - og få undervisning i -og på samisk. Hun er utdannet lektor og underviser i markedsføring og økonomi. Til høsten tar hun videreutdanning i veiledning for yrkesfaglærere. Å undervise er et kall for Merete. Det er givende og det å kunne følge opp barn og unge ser hun på som en av våre viktigste samfunnsoppgaver. Hun brenner også for å styrke-og utvikle de sjøsamiske bygdene. Merete er sterk, tøff og uredd. Hun står opp for de svake og jobber for at alle skal ha sin plass i samfunnet. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti visste at du ville være en viktig ressurs for oss. Vi er så glad du ble med oss og sammen er vi med på å vise mangfoldet i samepolitikken. Og vi kommer til å oppnå vårt mål. Representasjon på Sametinget i Davviguovlli/Nordre Valgkrets!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Davviguovllu válgabiire 2. saji evttohasain Merete Kurrak!

Merete lea riegádan ja bajásšaddan mearrasámegilážis Reaššvuonas, ja ássá dál Apanesas Álttás. Eadni máhtii sámegiela, muhto lei dan garra dáruiduhttinpolitihka okta oaffariin, iige hállan sámegiela mánáidisguin.

Merete dovdá ahte giella sus suoláduvvui, muhto lea dál rávisolbmoagis dan fas oahppamin. Son lea maiddái háhkan alcces vuosttas gávtti. Merete oaivvilda ahte buot mánáide ja nuoraide fállojuvvošii oahpahus sámegillii ja sámegielas.

Son lea oahppan lektor ja oahpaha márkanfievrrideami ja ekonomiija. Čakčii son lohká lassioahpu fidnofágaoahpaheaddjiid bagadeamis. Oahpahit lea Merete gohččun. Dat lea ávkkálaš ja beassat čuovvut mánáid ja nuoraid ahtanuššama atná son ovtta min deháleamos servodatbargguin.

Su váibmoáššin lea maiddái nannet ja ovddidit mearrasámi gilážiid. Merete lea gievra, duostil ja jállu. Son bealušta heajumusaid ja bargá dan ovdii ahte buohkain lea sin sadji servodagas.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti mii diđiimet ahte leat midjiide dehálaš resursan. Leat nu ilus go servet min jovkui ja ovttas sáhttit čájehit sámepolitihka girjáivuođa. Ja mii olahat mihttumet. Davviguovllu válgabiire ovddastumi Sámedikkis.