Odd Inge Sandberg

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 2 i Gáisi, Odd Inge Sandberg! Odd Inge er født i Saraby, Vest-Finnmark. Han har bodd i Alta, Kautokeino og bor nå i Tromsø. Odd Inge er lærer. Han er genuint opptatt av formidling av samisk språk og kultur. Han har en master i idrettsvitenskap om samisk identitet på samelandslaget i fotball. Odd Inge vil jobbe for at skoler og barnehager har ansatte med samisk språk-og kulturkompetanse. Han ønsker en større produksjon av læremidler og at det jobbes for å gjøre samiske lærerstillinger utenfor de samiske kjerneområder mer attraktive. Odd Inge vil også jobbe for at Samisk Hus i Tromsø realiseres. Odd Inge er også opptatt av naturvern og at det stilles strengere krav til inngrep i samiske områder. Han er mot vindmølleparker. Odd Inge er kunnskapsrik og genuint opptatt av at mennesket settes i fokus. Han er solidarisk, han er rettferdig og han er inkluderende. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti tenker at det at du er på vårt lag betyr utrolig mye. Med din helhetlige kunnskap om det samiske samfunnet og din unike evne til å inkludere det samiske i din hverdag, i ditt yrke og i din politikk er du en stor styrke for oss. Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg for representasjon i Gáisi!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 3. saji evttohasain Odd Inge Sandberg.

Odd Inge lea riegádan Jiepmaluovttas, Oarje-Finnmárkkus. Son lea ássan Álttás, Guovdageainnus ja ássá dál Romssas. Odd Inge lea oahpaheaddji. Son duođai berošta sámegiela ja -kultuvrra gaskkusteamis. Sus lea valáštallandiehtagis master sámi identitehta birra sámi spábbačiekčama riikkasearvvis.

Odd Inge áigu bargat dan ovdii ahte skuvllain ja mánáidgárddiin leat bargit geain lea sámi giella- ja kulturgelbbolašvuohta. Son dáhtošii ahte buvttaduvvošedje eanet oahpponeavvut ja ahte sámi oahpaheaddjivirggit leat geasuheaddjbut sámi váldoguovlluid olggobealde. Odd Inge áigu velá bargat dan ovdii ahte Sámi Viessu Romssas ollašuvašii.

Odd Inge berošta maiddái luonddugáhttemis ja ahte gáibádusat sisabahkkemiidda sámi guovlluin livčče garrasabbot. Son lea vuostá bieggamillopárkkaid. Odd Inges lea olu čehppodat ja berošta sakka ahte olmmoš dat lea guovddážis. Son lea solidáralaš, son lea vuoiggalaš ja son lea fátmmasteaddji.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti mii jáhkkit ahte mearkkaša viehka olu ahte don leat min searvvis. Du ollislaš máhttu sámi servodaga birra ja du áidnalunddot gálga rohttet sámevuođa iežat árgabeaivái, fidnui ja politihkkii leat midjiide givrodahkan. Illudat duinna ovttasbargat Gáisi ovddastumi ovddas!